1. ÜLDSÄTTED   

1.1. Ühingu nimi on Meeste Garaaž.   
1.2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn, Elva tn 21, sihtnumber 50404.   
1.3. Ühingul on oma pangaarve.   
1.4. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.   
1.5. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. TEGEVUSE EESMÄRK   

2.1. Ühing on mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Mittetulundusühinguteseadusest (MTÜS), teistest Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest ningkäesolevast põhikirjast.
2.2. Ühingu eesmärgiks on tõsta meeste osalemisvõimalusi ühiskonnaelus ja seeläbi toetadanende vaimset ja füüsilist tervist ning heaolu.   
2.3. Ühingu põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ega jaotamine.Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

3. ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED   

3.1. Ühingu liikmeks võib olla igaüks, kuni ta lööb kaasa eesmärgi saavutamisel.   
3.2. Ühingu liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab Ühingu juhatus taotleja avaldusealusel. Liikmete arvestust peab juhatus.   
3.3. Ühingu liikmel on õigus saada juhatuselt informatsiooni ja esitada oma ettepanekuidÜhingu tegevuse kohta.   
3.4. Ühingu liige on kohustatud täitma Ühingu põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganiteseaduspäraseid otsuseid ning hoidma ja säästlikult kasutama Ühingu vara.   
3.5. Ühingu liikme muud õigused ja kohustused kehtestab üldkoosolek.
3.6. Ühingu liikmel on õigus astuda Ühingust välja, esitades vastava avalduse juhatusele. Liigeloetakse Ühingust lahkunuks ühe kuu möödudes avalduse esitamisest.   
3.7. Ühingu liikmeskonnast võidakse välja arvata Ühingu Üldkoosoleku otsusega, kui liige ontekitanud kahju Ühingule. Ühingust välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest jaselle põhjustest viivitamatult teatada.   
3.8. Ühingu liikme surma korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.

4. ÜHINGU JUHTIMINE   

4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on Üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõikÜhingu liikmed.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
     
4.2.1. põhikirja muutmine;       
4.2.2. Ühingu eesmärgi muutmine;       
4.2.3. liikme väljaarvamine;       
4.2.4. majandusaasta aruande, järgneva aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine;       
4.2.5. Ühingu lõpetamine;       
4.2.6. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organitepädevusse. 
 
4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt ja otsustusvõime ei sõltu osalejate arvust.   
4.4. Üldkoosoleku toimumise ajast ning kohast tuleb Ühingu liikmeid informeerida kirjalikultvõi massiteabevahendite kaudu vähemalt 21 päeva enne koosoleku toimumist, näidates äraÜldkoosoleku päevakorra.   
4.5. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaastalõpust.   
4.6. Erakorralise Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus oma äranägemisel. ErakorraliseÜldkoosoleku toimumise ajast ja kohast teavitatakse Ühingu liikmeid kirjalikult võimassiteabevahendite kaudu vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist, kusjuuresnäidatakse ära erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjus ja päevakord.   
4.7. Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatusse valitakse üks kuni neli liiget viieks aastaks.   
4.8. Igal juhatuse liikmel on mittetulundusühingu esindamise õigus.   
4.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osalevad vähemalt pooled juhatuse liikmed.Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekulosalenud juhatuse liikmetest.  4.10. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju Ühingule,vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liikme vastu esitatavanõude aegumistähtaeg on viis aastat kohustuse rikkumisest.

5. ÜHINGU VARA, RAAMATUPIDAMINE   

5.1. Ühingu vara moodustub:       
5.1.1. varalised annetused;       
5.1.2. tulu, mida võidakse saada heategevusest, muude Ühingu põhikirjaliste eesmärkidegaseotud tasuliste ürituste korraldamisest.
5.1.3. muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.   
5.2. Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt seadusele.   
5.3. Juhatus koostab majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruandekinnitab Üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

6. ÜHINGU LÕPETAMINE   

6.1. Ühingu lõpetamise otsustab Ühingu liikmete Üldkoosolek.   
6.2. Lõpetamisel antakse vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule võisihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.